You are currently viewing Likwidator w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie

Likwidator w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie

O problemach z oczyszczalnią ścieków w Żabowie piszemy systematycznie. Każda dotychczasowa publikacja związana była z kolejnymi ostrzeżeniami Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska i nakładanymi na spółdzielnię karami za nieprzestrzeganie parametrów pracy oczyszczalni, której właścicielem jest właśnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie. Pierwszy raz pisaliśmy na temat problemów z oczyszczalnią w 2015 roku, wtedy burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, widząc narastający problem w prawidłowym zarządzaniu przez spółdzielnię mieszkaniową oczyszczalnią i hydrofornią zaproponowała, że przejmie na stan Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego infrastrukturę wod.-kan. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Żabowie. 13.07.2015r. Gmina Pyrzyce wystosowała w tej sprawie list intencyjny do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Odpowiedź na to pismo do gminy nadeszła po 11 miesiącach. Pismem z dnia 16.06.2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie poinformowała Gminę Pyrzyce, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 08.06.2016 roku podjęło jednomyślnie decyzję o niewyrażeniu zgody na przekazanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, hydrofornią, siecią wodociągową na rzecz Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. To wstrzymało dalsze rozmowy na temat przejęcia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Od tej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nad oczyszczalnią w Żabowie zapadła cisza, może z nadzieją spółdzielców i władz spółdzielni, że problem sam się jakoś rozwiąże. Niestety, problem się nie rozwiązał, a kolejne kontrole Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska udowadniały, że oczyszczalnia się rozlatuje i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

W 2022 roku Gmina Pyrzyce ponownie podejmuje próbę porozumienia się ze spółdzielnią w Żabowie, co do przejęcia infrastruktury wod.-kan. Pismem z dnia 01.02.2022r. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt” w Żabowie i podtrzymało swoje stanowisko wyrażone podczas wcześniejszych spotkań, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby wyłączenie z eksploatacji istniejącego obiektu i wybudowanie nowej oczyszczalni kontenerowej. Aby Spółka mogła wykonać tę inwestycję konieczne byłoby przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Spółki wydzielonego fragmentu działki nr 5/12 obręb Żabów o pow. 400 m2, z dostępem do drogi publicznej, na której powstałby nowy obiekt. Powyższe działania pozwoliłyby pozyskać środki zewnętrzne przez gminę Pyrzyce na sfinansowanie ww. zadania. Niestety, pismem z dnia 06.05.2022 roku Spółka PPK poinformowała Gminę Pyrzyce o braku porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Żabowie i odstąpiła od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do przejęcia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Brak współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Żabowie doprowadził do braku porozumienia oraz upływu terminu złożenia wniosków o dotację przez gminę Pyrzyce do PROW, w celu modernizacji oczyszczalni ścieków, o którym to terminie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie była wielokrotnie informowana.

Na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków tj. Decyzji Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2010 r. wszczęto kontrolę w dniach od 09.08.2022 r. do 29.08.2022 r. Przeprowadzona kontrola wykazała szereg naruszeń i nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno- ściekowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniową Świt.

Sytuacja oczyszczalni ścieków stała się tragiczna, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, otrzymała decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o tym, że w terminie sześciu miesięcy nastąpi wstrzymanie użytkowania instalacji do odprowadzania ścieków zlokalizowanej w Żabowie jako niespełniającej wymagań ochrony środowiska poprzez wprowadzanie ścieków do ziemi. Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska została doręczona władzom spółdzielni 10 maja 2023r., od której spółdzielnia się odwoływała.

31 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Gminy Pyrzyce, przy udziale przedstawicieli Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Świt, podczas którego PPK Sp. z o. o oraz Gmina podtrzymały wolę współpracy, w celu rozwiązania problemu. Sytuacja wydawała się już w miarę stabilna, bo władze spółdzielni wyraziły zgodę na przekazanie gruntu dla gminy Pyrzyce pod budowę nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków. W następstwie czego gmina Pyrzyce pozyskała środki na realizację tej inwestycji w kwocie 5 700 000,00 zł, a Gmina Pyrzyce musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości 300 000,00 zł, całkowity planowany koszt oczyszczalni ścieków dla Żabowa to 6 000 000 zł.

W ostatnich miesiącach przygotowywane były dokumenty dotyczące przekazania przez Spółdzielnie Mieszkaniowa Świt gruntu pod budowę nowej oczyszczalni. Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego tej sprawie zaplanowane zostało na drugą połowę maja 2024r.

Niestety nie będzie w maju 2024r., ani aktu notarialnego, co wpłynie na ogłoszenie przetargu na budowę oczyszczalni ścieków, ponieważ do Spółdzielni Mieszkaniowej ŚWIT wkroczył likwidator, który wstrzymał podpisanie aktu notarialnego.

Sytuacja Spółdzielni Świt w Żabowie od lat jest bardzo skomplikowana, wszystkie decyzje władz spółdzielni są bardzo spóźnione i dziś kiedy mamy już środki na budowę nowej oczyszczalni, zmuszeni jesteśmy czekać na decyzję likwidatora w sprawie gruntu pod inwestycję” – Marzena Podzińska burmistrz Pyrzyc

Na dodatek, w wyniku wieloletnich zaniedbań już nie tylko oczyszczalnia ścieków w Żabowie się rozlatuje, ale i hydrofornia. Dlatego gmina Pyrzyce zdecydowała się przejąć także hydrofornie w drugiej kolejności. Dziś modernizacja całego systemu wodno – kanalizacyjnego w Żabowie, jego przejęcie przez gminę Pyrzyce zależy od likwidatora.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn