You are currently viewing Kustosz czy Ogrodnik?

Kustosz czy Ogrodnik?

Pytanie w tytule dotyczy zasług w załatwieniu, zamontowaniu w odgrodzeniu bramy wjazdowej na drodze wojewódzkiej nr 119 w Pyrzycach na ul. 1 Maja, a dokładnie na wysokości wejścia głównego do kościoła św. Ottona. Cała sprawa ma swój początek i związek z przebudową ulicy 1 Maja w tym miejscu i wybudowaniem miejsc parkingowych vis-à-vis kościoła. Tylko się cieszyć, bo turyści będą mieli się gdzie zatrzymać i wydać pieniądze. Ale, jak to często bywa, na drogowej robocie wszyscy się znają i temat przeniesienia wygrodzenia z jednej strony ulicy, gdzie powstał parking, na drugą przy kościele, stał się tematem samorządowo – politycznym debaty. Temat odgrodzenia ludzi wierzących od reszty miasta poruszał wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej radny Mariusz Ogrodnik i pisał w tej sprawie do burmistrz Pyrzyc i pewnie jeszcze gdzieś. Mimo tak silnego zaangażowania radnego, ogrodzenie nadal stało, a na bramkę wjazdowej przed wejściem do kościoła też zgody nie było. Na jednej z sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach radny Remigiusz Pajor Kubicki publicznie podziękował radnemu województwa zachodniopomorskiego Olgierdowi Kustoszowi za zaangażowanie, działania, które doprowadziły do demontażu części ogrodzenia przed kościołem i montażu w tym miejscu bramy wjazdowej na teren przykościelny. Taki obrót sprawy mógł trochę zdziwić, bo przecież 11 marca 2019 na moje zapytanie w temacie bramki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Waldemar Wejnerowski odpowiada następująco – „Komisja zapoznała się z wnioskiem i przeanalizowała istniejące warunki drogowe. Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z pl. Ratuszowym a skrzyżowaniem z ul. Zabytkową droga wojewódzka wyposażona jest w chodniki po obu stronach jezdni. Po zachodniej stronie jezdni umiejscowione są miejsca postojowe. Chodnik po wschodniej stronie jezdni oddzielony jest od jezdni ogrodzeniem U-12a. Wniosek dotyczy przerwania ogrodzenia U-12a i zastąpienie jego części otwieraną bramą na wysokości kościoła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie istnieje możliwość oddzielenia chodnika od jezdni jakąkolwiek bramą lub furtką. Komisja zwróciła uwagę na fakt istnienia dojazdu na plac przed kościołem od ul. J. Kilińskiego. Pragniemy zaznaczyć, iż o takim stanowisku zdecydowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Policji”.
Z wnioskiem o rozważenie możliwości wmontowania w w/w ogrodzenie bramki do ZZDW w Koszalinie wystąpiła burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska i odpowiedź była jak powyżej, trzy miesiące później bramka stoi. By wyjaśnić jakąś delikatnie mówiąc niespójność w „zeznaniach” po raz kolejny zapytaliśmy dyrektorów w Koszalinie, o co chodzi? Pierwszą według mnie „próbę odpowiedzi” dostaliśmy 13 czerwca, było to kilka zdań z myślą raczej o spławieniu pytającego, druga odpowiedź była już bardziej konkretna i cytujemy ją poniżej
Pytanie – W związku z montażem bramy wjazdowej z drogi wojewódzkiej 119 – przy ulicy 1 Maja w Pyrzycach na teren kościoła, proszę o informację, kiedy i w jakim zakresie zmieniony został Projektu Stałej Organizacji Ruchu dopuszczający takie rozwiązanie, jakie zgody i od kogo zostały w tej sprawie uzyskane.
Odpowiedź – Opisany w naszym poprzednim piśmie nr ZZDW. 3/SR/4085/54/19 z dnia 11.03.2019 r. Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w którym zostały zaprojektowane na wysokości kościoła wygrodzenia segmentowe U-12a oddzielające chodnik od jezdni i zabezpieczające ruch pieszy nie został zmieniony, ponieważ wzmiankowana brama wjazdowa, która występuje w ciągu w/ wygrodzeń segmentowych nie powoduje zmian w zabezpieczeniu ruchu pieszego, gdyż jest zamknięta na stałe. Ma ona za zadanie umożliwić tylko w zakresie awaryjnym wjazd na plac przed zabytkowym kościołem w tak newralgicznym dla miasta miejscu.
Pytanie – Na czyj wniosek podjęto działania zmierzające do zamontowania w/w bramy?
Odpowiedź – Zamontowanie ww. awaryjnej bramy wjazdowej zostało wynegocjowane w wyniku dyskusji oraz ustaleń na Radzie Miasta w związku z interpelacją w tej sprawie radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach pana Mariusza Ogrodnika.
Pytanie – Proszę podać powody, dlaczego Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego w ciągu 3 miesięcy zmieniła w tej sprawie zdanie?
Odpowiedź – Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Województwa nie rozpatrywała ponownie sprawy dotyczącej wygrodzenia chodnika od strony kościoła, ponieważ wzmiankowana awaryjna brama wjazdowa nie powoduje zmian w zabezpieczeniu ruchu pieszego i nie pogarsza bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pytanie – Kto będzie dokonywał otwarcia i zamknięcia w/w bramy i kto będzie kierował ruchem pojazdów w tym rejonie tak, by nie doszło do kolizji drogowej?
Odpowiedź – Awaryjna brama wjazdowa będzie używana tylko sporadycznie w sytuacjach szczególnych czyli w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń (pożarowych tub innych) tub w trakcie cyklicznych uroczystości kościelnych z zatwierdzonym ich przebiegiem oraz koniecznym profesjonalnym zabezpieczeniem. Za bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu w trakcie używania bramy będą odpowiedzialne odpowiednie służby mundurowe lub porządkowe. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia zawarte w pkt. 4 pragniemy odkreślić, iż żadne osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym DW119.
Pytanie – Na podstawie jakiego przepisu osoba nieupoważniona będzie miała dostęp do urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej 119 ?
OdpowiedźPonieważ awaryjna brama wjazdowa będzie używana tylko w sytuacjach szczególnych, czyli w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń (pożarowych tub innych) lub w trakcie cyklicznych uroczystości kościelnych z zatwierdzonym ich przebiegiem oraz koniecznym profesjonalnym zabezpieczeniem, to nie zachodzi konieczność opracowania regulaminu lub szczególnych przepisów dotyczących korzystania z tej bramy.
Pytanie – Czy zarządca drogi opracował regulamin, przepisy dla osoby dysponującej kluczami do w/w bramy?
Odpowiedź – Wjazd i wyjazd przez wzmiankowaną bramę nie będzie wykroczeniem drogowym, gdyż będzie się odbywał tylko w wyżej opisanych sytuacjach szczególnych, a za bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu i w takich sytuacjach będę odpowiedzialne odpowiednie służby mundurowe tub porządkowe posiadające wymagane uprawnienia.
Pytanie – Czy wjazd i wyjazd przez w/w bramę nie będzie wykroczeniem drogowym, podlegającym karze?
Odpowiedź – Odpowiedzialność za każdy awaryjny lub okolicznościowy wjazd i wyjazd przez w/w bramę wjazdową, będą ponosiły odpowiednie służby mundurowe lub porządkowe.
Pytanie – Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku, kiedy dojdzie w związku z zamontowaniem w/w bramy do wypadku?
Odpowiedź – W związku z wyjaśnieniami zawartymi w pkt. 1 i pkt 3 pragniemy podkreślić, iż wzmiankowana Komisja BRD nie rozpatrywała ponownie sprawy dotyczącej w grodzenia chodnika od strony kościoła.
Odpowiedzi udzielił nam tym razem dyrektor Michał Żuber, za co dziękujemy.
Mimo dyrektorskich odpowiedzi, nadal nie wiemy jednoznacznie, kto miał taką siłę sprawczą, czy radny Mariusz Ogrodnik (jak twierdzi dyrektor), czy radny wojewódzki Olgierd Kustosz (jak twierdzi radny Pajor Kubicki). Jedno dziś wiemy na pewno, że dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dziesięć- co ja piszę ! – dwadzieścia razy zastanowi się nad jakąś inwestycją w Pyrzycach, by znowu nie popaść w takie problemy, jak w przypadku omawianym powyżej. Cóż, inne gminy na tym tylko skorzystają.
RT