You are currently viewing Kto doniósł na radną gminy?

Kto doniósł na radną gminy?

23 czerwca 2022 radni gminy Kozielice podjęli uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Kozielice pani Eweliny Michalczyk w okręgu wyborczym nr 13. W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy – „Pani Ewelina Michalczyk w wyniku wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku została wybrana radną Rady Gminy Kozielice w okręgu wyborczym nr 13. W dniu 13 maja 2022 roku do Rady Gminy Kozielice wpłynęło pismo o nr P-1.4130.138.2022.KN informujące, że 6 maja 2022 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, stanowiące zawiadomienie o możliwości naruszenia przez panią Ewelinę Michalczyk radną Gminy Kozielice powszechnie obowiązującego prawa. Z przesłanej korespondencji wynika, że ww. radna nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Kozielice. Pismo zostało przekazane radnym i skierowane do Komisji Rewizyjnej. 31 maja 2022 r. radna złożyła w sekretariacie Urzędu Gminy Kozielice oświadczenie, z którego wynika, że stale zamieszkuje na terenie Gminy Kozielice w miejscowości Tetyń, tam też scedowała swoje centrum życiowe. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 2 czerwca 2022 roku po raz kolejny zapoznała się z pismem wojewody i oświadczeniem radnej Eweliny Michalczyk. Komisja oceniła oświadczenie radnej jako wiarygodne. Kodeks wyborczy stanowi, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma w wyborach do rady gminy obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. W wyborach do rady gminy obowiązuje wymóg stałego zamieszkania na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, w której dana osoba kandyduje, a następnie – w przypadku nabycia i objęcia mandatu – sprawuje mandat. O miejscu zamieszkania zasadniczo decydują dwie przesłanki faktyczne: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod wskazanym adresem (corpus – czynnik zewnętrzny) i zamiar stałego pobytu (animus – czynnik wewnętrzny). Organ stanowiący może podjąć uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, w przypadku, gdy występuje tylko jedna z przesłanek polegająca bądź na samym zamieszkiwaniu w sensie fizycznym, jednak bez zamiaru stałego pobytu, bądź na samym zamiarze przebywania bez faktycznego zamieszkiwania. W niniejszej sprawie, jak wynika z oświadczenia radnej, stale przebywa ona w miejscowości Tetyń i tam też ma swoje centrum życiowe. Oznacza to, że spełnione są obie przesłanki pozwalające przyjąć, że radna stale zamieszkuje na terenie Gminy Kozielic. W tej sytuacji Rada Gminy nie ma podstaw, aby podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. Wobec skierowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pisma wskazanego na wstępie, istnieje konieczność zajęcia przez Radę Gminy stanowiska w formie uchwały”.

Jak czytamy w uzasadnieniu, Wojewoda Zachodniopomorski podjął działania i skierował pismo do Rady Gminy w Kozielicach po czyimś „uprzejmym” doniesieniu, które, jak potwierdzili radni uchwałą, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. To już kolejny donos w gminie Kozielice dotyczący władzy samorządowej, pierwszy dotyczył wójta Piotra Rybkowskiego wskazując na kolizję interesów wójta gminy i firmy wiatrakowej. Wójt sprawę w sadzie wygrał, ale niesmak pozostał, dziś mamy kolejny donos. Aktualnie sprawa radnej Eweliny Michalczyk nie jest zakończona, uchwała trafiła do Wojewody Zachodniopomorskiego, który może uznać uchwałę i wyjaśnienia radnych lub skierować sprawę do sądu.

PP