You are currently viewing Hałas w Pyrzycach przekroczony

Hałas w Pyrzycach przekroczony

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego, radni wysłuchali informacji o stanie środowiska w powiecie pyrzyckim. Jednym z zagadnień poruszonych w przygotowanym dokumencie była informacja o o Klimacie Akustycznym – czyli o hałasie. Zgodnie ze Strategicznym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2020- 2025 i Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na 2021 rok. Regionalny Wydział Monitoringu Środowisko w Szczecinie w 2021 roku wykonał monitoringowe pomiary hałasu drogowego no terenie miasta Pyrzyce w 3 punktach pomiarowych: ul. Stargardzkiej, ul. Warszawskiej i ul. Szczecińskiej
Badania poziomu emisji hałasu wykonywane były przy pomocy automatycznych stacji monitorowania hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz struktury i natężenia ruchu komunikacyjnego. Jako dane pomocnicze wykorzystywany jest także obraz wideo z kamery przemysłowej.
W Pyrzycach, analiza wyników równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00) – wskazuje na przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dźwięku:
• przy ul. Warszawskiej – 0,3 do 2 dB,
• przy ul. Szczecińskiej – od 0,3 do 3,1 dB.
Poziom hałasu dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22°0 do godz. 6.00), przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wynoszą:
• przy ul. Warszawskiej – 0,6 do 2,3 dB,
• przy ul. Szczecińskiej – od 4 do 6,8 dB.
Opierając się na wynikach pomiarów równoważnych poziomów hałasu drogowego mierzonych w określonych porach roku, w punkcie pomiarowym na ul. Stargardzkiej stwierdzono, że przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wynoszą: 6,8 dB w odniesieniu do wskaźnika w porze dzienno-wieczorno-nocnej oraz 3,2 dB w porze nocnej.
Nie wgłębiając się w dokładne analizy zaprezentowanego podczas sesji powiatu dokumentu, można na podstawie tylko powyższych danych jednoznacznie stwierdzić, że na Pyrzyckich ulicach jest głośno, bez względu na porę dnia i tylko wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych obwodnicą poza miasto może hałas zmniejszyć.
PP

Facebook
Twitter
LinkedIn