You are currently viewing Energia odnawialna w pyrzyckich gminach

Energia odnawialna w pyrzyckich gminach

Wprowadzone w 2016 roku przez rząd PIS przepisy niemal całkowicie zamroziły rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Po sześciu latach rzad PIS zmienił zdanie i rozpoczął liberalizację ustawy z 2016 roku. Niestety mimo wielu zapowiedzi do dziś nie ma ostatecznej decyzji co do szczegółów nowej ustawy, a przede wszystkim rządzący nie mogą się dogadać co do zasadniczego parametru, czyli – jaka ma być minimalna odległość wiatraka od zabudowań.. W tym artykule garść informacji na temat działań podejmowanych na poziomie samorządów pyrzyckich w temacie lokalizacji elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, czy też biogazowni wynikających z wniosków inwestorów.

Gmina Pyrzyce

Obecnie trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce. Złożone wnioski dotyczące planowanych w najbliższych latach inwestycji dotyczących elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych czy też biogazowni zostały przekazane do biura urbanistycznego, które przeprowadza zmianę Studium. Na obecnym etapie procedury Gmina Pyrzyce nie jest w stanie poinformować, czy złożone wnioski zostaną uwzględnione i w jakim zakresie.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy:

Decyzje o warunkach zabudowy obejmujące okres od 0l.0l.2016r. do dnia 16.03.2022r.:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 504,8 kWp, obręb 3 m. Pyrzyce, Terma] Energy;

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 504,8 kWp, obręb 3 m. Pyrzyce, Termal Energy;

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.92 w obrębie ewid. Obromino, gm. Pyrzyce; Elektrownia PV 22 Sp. z o.o.;

4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,337 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.16/2 w obrębie ewid. Nr 11, m. Pyrzyce; Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Pyrzyce Sp. z o.o.;

5. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.45 i 46 w obrębie ewid. Krzemlin, gm. Pyrzyce; Polska Agencja Energetyczna sp. z o.o.;

6. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,773 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.34,1 i 34,4 w obrębie ewid. nr 1, m. Pyrzyce; Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Pyrzyce Sp. z o.o.;

7. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części RJVa i RVI działek nr ewid. 45 i 46 w obrębie ewid. Krzemlin, gm. Pyrzyce, Polska Agencja Energetyczna sp. z o.o.;

8. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do lMW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą tech­niczną, gmina PYRZYCE, obręb LETNIN, część działki nr 167 na rzecz Novelty SUN – 1 sp. z o. o.;

9. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (inwestycja Mielęcin 1), gmina PYRZYCE, obręb MIELĘCIN, część działki nr 334/2 na rzecz Solar Polska New Energy PV24 sp. z o. o.;

10. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (inwestycja Mielęcin 2), gmina PYRZYCE, obręb MIELĘCIN, część działki nr 334/2 na rzecz Solar Polska New Energy PV24 sp. z o. o.;

11.Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 90/1 obręb Giżyn gmina Pyrzyce; Inwestor: osoba fizyczna;

12.Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW lub trzech farm o mocy do 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Pyrzyce, obręb Mielęcin, część działki nr 326 i 327, PV 1650 Sp. z o.o.;

13. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,5 MW z towarzyszącą infrastrukturą, gmina Pyrzyce, obręb Nowielin, działka nr 234/1 na rzecz Metropolis Energia Sp. z o.o.;

14. Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na terenie inwestycji obejmującej działki nr 403/1, 404 obręb Letnin, działka nr 21, 23/1 obręb Obromino, gm. Pyrzyce na rzecz PV Development 2 Sp. z o.o.

15. Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do lMW na terenie inwestycji obejmującej działkę nr 350, obręb Brzesko gm. Pyrzyce. Inwestor: osoba fizyczna;

16. Budowa elektrowni fotowoltaicznej z infrastrukturą techniczną, na terenie inwestycji obejmującym obszar na działce nr 326, 327, obręb Mielęcin gmina Pyrzyce na rzecz PV 1650 sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

17. Budowa instalacji wykorzystującej energię słońca do produkcji energii elektrycznej – elektrownia fotowoltaiczna, na terenie inwestycji obejmującym obszar na działce nr 93, obręb Obromino gmina Pyrzyce, na rzecz Pana Grzegorza Czarnackiego RIZA Sp. z o. o., ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce.

Gmina Lipiany

Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, to w tym zakresie Rada Miejska w Lipianach podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium – uchwała nr XLV/373/2022 z 23 sierpnia 2022 r. Informacje dot. ilości, mocy i czasu realizacji na tym etapie nie są jeszcze znane.

W zakresie elektrowni fotowoltaicznych zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji związanych z budową: elektrowni słonecznej w Jedlicach o łącznej mocy 8,00 MW; 6 farm solarnych w Mielęcinku każda o mocy I MW; elektrowni fotowoltaicznej o mocy do IO MW lub 10 elektrowni o mocy do 1 MW każda w Jedlicach; farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 3 MW w Mielęcinku; dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy jedna 39 MW i druga 32 MW w Osetnej; elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w Żarnowie; zespół paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW w Jedlicach.

Jeżeli chodzi o biogazownie, to brak obecnie jest formalnej inicjatywy inwestorów w tym zakresie.

Gmina Bielice

Jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące elektrowni wiatrowych to nie posiadamy informacji o takich planach.

Na dzień dzisiejszy planowana jest elektrownia fotowoltaiczna w miejscowościach:

1. Babin o mocy do 6MW

2. Stare Chrapowo i Linie o mocy do 90 MW na areale 76,06 ha

3. Linie o mocy do 35 MW

Jeżeli chodzi o biogazownie to nie posiadamy informacji o tego typu inwestycjach.

Gmina Warnice

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na terenie gminy Warnice możliwa jest budowa 3 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy każdej z nich do 3,5 MW. Nie jest znany termin realizacji inwestycji związanej z budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy Warnice. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Warnice nie są planowane inwestycje związane z budową elektrowni fotowoltaicznych i biogazowni.

Gmina Kozielice

Obecnie nie toczą się żadne postępowania dot. lokalizacji czy budowy nowych elektrowni wiatrowych.

W gminie Kozielice od roku 2017 wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 1 decyzja jest w toku dla farm fotowoltaicznych, które zlokalizowane są na terenach gruntowych, łączna moc 17 MW dla wydanych decyzji, 7 MW dla decyzji w toku. Obecnie nie toczą się żadne postępowania dot. lokalizacji czy budowy biogazowni.

Gmina Przelewice

Dane dotyczące decyzji środowiskowych:

1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działce nr 5/2, obręb Przelewice, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmuje łączenie około 4,2 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.4.2017 wydana 30.06.2017 roku. Inwestor: Immara Sp. z o.o.

2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym485/1 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. Powierzchnia przedsięwzięcia to ok. 30 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.3.2020 wydana 18.11.2020 roku. Inwestor: L70 Sp. z o.o.

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 15/4, 15/5 obręb Topolinek, gmina Przelewice. Powierzchnia przedsięwzięcia to ok. 16,69 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.4.2020 wydana 19.10.2020 roku. Inwestor: L70 Sp. z o.o.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 93 w obrębie Kłodzino, gmina Przelewice. Powierzchnia przedsięwzięcia to ok. 1,2 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.5.2020/21 wydana 19.04.2021. Inwestor: Kłodzino Agro Sp. z o.o.

5. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW składającej się pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 208/5 w obrębie Kosin, gmina Przelewice. Powierzchnia przedsięwzięcia to ok. 7,3 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.1.2021 wydana 16.06.2021 roku Inwestor: AMB Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

6. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. Powierzchnia całkowita działki 5 ha. Inwestor: osoby fizyczne. Decyzja o sygnaturze GK.6220.2.2021 z dnia 07.02.2022 roku.

7. Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 523/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. Powierzchnia terenu inwestycyjnego 7,1179 ha. Inwestor Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z o. o. Decyzja o sygnaturze GK.6220.3.2021 z dnia 28.02.2022 roku.

8. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. Moc zespołu elektrowni do 12 MW. Powierzchnia przeznaczona pod realizację inwestycji 10,36 ha. Inwestor PV1480 SP. z o.o. z siedzibą W Warszawie. Decyzja o sygnaturze GK.6220.4.2022 z dnia 10.05.2022 roku.

9. Budowa farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek ewidencyjnych nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. woj. zachodniopomorskie. Inwestor: osoby fizyczne. Powierzchnia planowanej inwestycji do 12,4845 ha. Decyzja o sygnaturze GK.6220.5.2022 z dnia 24.06.2022 roku.

Urząd Gminy w Przelewicach nie posiada informacji na temat czasu realizacji inwestycji przez Inwestorów.

Jak widzimy powyżej, inwestorzy są zainteresowani powiatem pyrzyckim i chcą budować tu instalacje związane z energią odnawialną. Samorządowcy także zacierają ręce, bo te instalacje przyniosą gminom dodatkowe dochody w postaci podatku od nieruchomości.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn