You are currently viewing Dłużnicy alimentacyjni w powiecie pyrzyckim zalegają ponad 27 milionów złotych

Dłużnicy alimentacyjni w powiecie pyrzyckim zalegają ponad 27 milionów złotych

 1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

W nowym okresie świadczeniowym, który rozpocznie się 1 października, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie z 800 do 900 zł.
Również od 1 października przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę. To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 200 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł. Z szacunków MRPiPS wynika, że dzięki tym zmianom prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wynosi dzisiaj średnio 411 zł, utrzyma lub nabędzie co najmniej 30 tys. osób.

Ponieważ obsługę systemu alimentacyjnego rząd powierzył samorządom, sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja z płaceniem alimentów i korzystaniem z funduszu.

Gmina Pyrzyce
– kwota wypłaconych świadczeń z FA  w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. wynosi 419 055,68 zł.
– stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych do 31.08.2020 r. wynosi 13 134 796,56 zł.
Gmina Warnice
– Stan zadłużenia z tytułu wypłacanych świadczeń z f.a. dłużników na dzień 31.08.2020 r. wynosi – 2 705 434,40 zł
 – Wypłacono świadczeń z Funduszu alimentacyjnego na kwotę: 77 040,00 zł
Gmina Przelewice
– Stan zaległości z tytułu niepłacenia alimentów wraz z odsetkami odnotowany 31 sierpnia 2020 roku wynosi – 4 024 825,81 zł
– Środki wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego do dnia 31 sierpnia 2020 roku wynoszą:
2 814 087,11 zł
Gmina Kozielice
– zaległości z tytułu niepłacenia alimentów odnotowane w dniu 31 sierpnia 2020 roku wynoszą –   1.653.384,74 zł
– środki, które zostały wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego do dnia 31 sierpnia 2020 roku to kwota – 1.221.192,49 zł.
Gmina Lipiany
1. Zaległości dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych do dnia 31-08-2020 r. wynoszą: 5 027 671,18 zł
2. Środki wypłacone z FA za okres od 01-01-2020 r. do 31-08-2020 r. wynoszą: 165 372,00 zł
Gmina Bielice
1. zaległości z tytułu niepłacenia alimentów odnotowano 31 sierpnia 2020 roku wynoszą – 1.856.669,26 zł
2. środki jakie zostały wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego do dnia 31 sierpnia 2020 roku wynoszą – 1.285.778,33 zł

Dług osób, mieszkańców powiatu pyrzyckiego, na które sąd nałożył obowiązek świadczenia alimentacyjnego na dziecko, na żonę, na męża, na rodzica według przekazanych nam danych wynosi już ponad 27 milionów złotych i cały czas rośnie.
PP