You are currently viewing Dendrologicz-ny pat i rezygnacja wicewójta

Dendrologicz-ny pat i rezygnacja wicewójta

Streszczając przelewicki serial pod tytułem „Komu dać ogród dendrologiczny” przypomnijmy, że gmina Przelewice ze względu na wysokie koszty utrzymania instytucji od kilku lat szuka partnera do zarządzania ogrodem. W tym roku, już nie szuka partnera a kogoś, kto na wynegocjowanych warunkach ogród od gminy Przelewice przejmie, będzie kontynuował działalność tej instytucji i ją rozwijał ku chwale gminy. W tym roku po latach braku konkretnego zainteresowania, do walki o ogród zgłosił się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Mając dwóch chętnych do przejęcia, radni gminy Przelewice na sesji 4 września 2020 roku Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach zlikwidowali z datą 30 listopada 2020, później odmówili oddania ogrodu dla KOWR, a na kolejnej nadzwyczajnej sesji 21 września, po burzliwej dyskusji, stosunkiem głosów 10 do 5 zdecydowali o przekazaniu ogrodu do Samorządu  Województwa Zachodniopomorskiego.
Już na sesji nadzwyczajnej przewodniczący związku zawodowego Solidarność Mieczysław Jurek zapowiedział, że zaskarży obie uchwały do wojewody i tę o likwidacji i tę o oddaniu ogrodu dla marszałka. Powodem do zaskarżenia według Mieczysława Jurka jest brak do tych uchwał opinii powstałego kilka tygodni wcześniej związku zawodowego w zakładzie budżetowym Ogród Dendrologiczny.

7 października czytamy na stornie Wojewody Zachodniopomorskiego, że Wojewoda Tomasz Hinc stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Przelewice z 4 września br. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Przelewice pod nazwą „Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach”. Wojewoda uznał, że Rada Gminy Przelewice podjęła uchwałę z rażącym naruszeniem prawa. Rada nie przedłożyła projektu uchwały związkom zawodowym, a tym samym nie spełniła formalnego warunku podjęcia aktu prawnego, naruszając art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. „Przedmiot uchwały dotyczy spraw publicznych o istotnym znaczeniu społecznym i mieści się w zakresie działania związków zawodowych” czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody. „Opinia związku zawodowego o założeniach aktu prawnego nie jest wiążąca dla organu wydającego ten akt. Istotne jest jednak dopełnienie formalności i umożliwienie organizacjom związkowym realizacji ich ustawowego uprawnienia w zakresie konsultowania aktów prawnych”. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wstrzymuje wykonanie uchwały. Może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania – czytamy w komunikacie.

Co dalej?

„My cały czas przygotowujemy przejęcie ogrodu, do końca października powinniśmy mieć wycenę nieruchomości. Już odbyło się spotkanie pracownika kadr z UM z pracownikami ogrodu, zostały udzielone wszelkie wyjaśnienia dotyczące przejęcia pracowników przez nowy podmiot. 20 października mamy wyjazdowe posiedzenie komisji rolnictwa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w pałacu w Przelewicach. Będzie obecna cała komisja, będzie pan marszałek Olgierd Geblewicz poinformujemy o tym pana wójta i radnych, a 22 października mamy już sesję sejmiku, na której podejmiemy dwie uchwały dotyczące przejęcia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach” – przekazał naszej redakcji Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa.

Są dwa wyjścia?

Zbierając wszystkie informacje razem widzimy, że wójt i radni mają dziś dwie możliwości zachowania.

1. Wójt i radni zaskarżą decyzję wojewody do sądu i sadzą się przez wszystkie instancje może ze dwa lata, oczywiście wójt i radni w tej sytuacji wycofują uchwałę o likwidacji zakładu budżetowego Ogród Dendrologiczny i zapewniają środki w budżecie gmin dla ogrodu na 2021 rok.

2. Wójt i radni mogą też machnąć ręką na uchwałę o likwidacji z 4 września 2020 unieważnioną przez wojewodę i podjąć taką samą uchwałę jeszcze raz, tylko wcześniej wysłać uchwałę związkom zawodowych do konsultacji. Związki mają na wyrażenie opinii 30 dni, więc im szybciej wójt gminy wyśle pismo, tym szybciej otrzyma odpowiedź. Ponadto, tak jak pisze w swoim uzasadnieniu pan wojewoda – „opinia związku zawodowego o założeniach aktu prawnego nie jest wiążąca dla organu wydającego ten akt. Istotne jest jednak dopełnienie formalności i umożliwienie organizacjom związkowym realizacji ich ustawowego uprawnienia w zakresie konsultowania aktów prawnych”. Biorąc pod uwagę, że mamy środek października, to czasu trochę jest.
Smaku albo niesmaku całej sprawie dodaje fakt, że obecna dyrektor w związku z planami przekazania ogrodu w inne ręce, dostała wypowiedzenie z funkcji dyrektora, a po kilku dniach to wypowiedzenie zostało wycofywane. A na dodatek zastępca wójta Marek Kowalczuk złożył wypowiedzenie z pracy i poszedł na urlop. Niestety nie udało się nam dowiedzieć, jakie są powody jego decyzji.
RT