You are currently viewing Alimenty gminne

Alimenty gminne

Alimenty w pojęciu potocznym kojarzą się nam z obowiązkiem rodzica wobec dzieci, kiedy te, jako istoty niesamodzielne pozostają pod opieką drugiego z rodziców. Jednak jest to także świadczenie w drugą stronę i obowiązek taki powstaje wówczas, gdy rodzice znajdują się w niedostatku, tzn. gdy nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności gdy nie mają niezbędnych środków i nie mogą ich uzyskać ze względu na wiek, stan zdrowia itp. Wtedy to dzieci, już dorosłe i samodzielne, zobowiązane są do alimentacji względem rodziców. W załączonej do materiału tabeli podajemy dane, ilu dłużników w latach 2017-2019 odnotowały służby Ośrodków Pomocy Społecznej gmin powiatu pyrzyckiego. Jak widać, w gminie Pyrzyce i Kozielice ilość dłużników alimentacyjnych z roku na rok maleje, natomiast w pozostałych gminach w różnym stopniu, ale rośnie. Dłużnik alimentacyjny kojarzy się potocznie z rodzajem męski, ale jak widzimy w tabeli, o świadczeniu na dzieci lub rodziców „zapominają” także kobiety, których najwięcej jest w gminie Lipiany. Jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko, może pomóc fundusz alimentacyjny. Trzeba jednak spełniać kilka warunków, m.in. co do dochodu na członka w rodzinie, a maksymalna wypłata z funduszu to 500 zł miesięcznie. Żeby fundusz alimentacyjny wypłacił pieniądze nie wystarczy sam fakt, że ktoś nie dostaje należnych mu alimentów od zobowiązanej do tego osoby (np. dziecko nie otrzymuje alimentów od ojca). Musi być łącznie spełnionych kilka warunków: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, alimenty zostały przyznane lub zatwierdzone przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna, osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę – nie ukończyła 25 lat. Oczywiście dłużnicy alimentacyjni mają obowiązek zwrócić funduszowi alimentacyjnemu wypłacone z niego pieniądze i to z odsetkami, a pieniądze ściąga od dłużnika komornik. Jeśli komornikowi uda się wyegzekwować od dłużnika jakieś kwoty, to w pierwszej kolejności trafiają one do funduszu alimentacyjnego na spłatę długów wobec funduszu.
TABELA