You are currently viewing Alimenty gminne

Alimenty gminne

Alimenty w pojęciu codziennym kojarzą się nam z obowiązkiem rodziców wobec dzieci, kiedy to rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednak jest to także świadczenie w drugą stronę i obowiązek taki powstaje wówczas, gdy rodzice znajdują się w niedostatku, tzn. gdy nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności gdy nie mają niezbędnych środków i nie mogą ich uzyskać ze względu na wiek, stan zdrowia itp. wtedy to dzieci zobowiązane są do alimentacji względem rodziców. Dłużnik alimentacyjny kojarzy się potocznie z rodzajem męskim, ale jak wiemy z przesłanych nam informacji o alimentach, płacą także kobiety. Jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko, wtedy może pomóc fundusz alimentacyjny. Trzeba jednak spełniać kilka warunków, m.in. co do dochodu na członka w rodzinie, a maksymalna wypłata z funduszu to 500 zł miesięcznie. Żeby fundusz alimentacyjny wypłacił pieniądze, nie wystarczy sam fakt, że ktoś nie dostaje należnych mu alimentów od zobowiązanej do tego osoby (np. dziecko nie otrzymuje alimentów od ojca). Musi być łącznie spełnionych kilka warunków: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł, alimenty zostały przyznane lub zatwierdzone przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna, alimenty zostały przyznane dziecku od rodzica, osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę – nie ukończyła 25 lat. Oczywiście dłużnicy alimentacyjni mają obowiązek zwrócić funduszowi alimentacyjnemu wypłacone za niego pieniądze i to z odsetkami, a pieniądze ściąga od dłużnika komornik. Jeśli komornikowi uda się wyegzekwować od dłużnika jakieś kwoty, to w pierwszej kolejności trafiają one do funduszu alimentacyjnego, na spłatę długów wobec funduszu.

A jak wygląda sytuacja z płaceniem alimentów w gminach powiatu pyrzyckiego?

Gmina Bielice

1. Ilość dłużników alimentacyjnych w roku;

2020 – 46 dłużników

2021 – 35 dłużników

2022 – 21 dłużników

2. Wśród dłużników alimentacyjnych w roku 2020. 2021 i 2022, były kobiety.

3. Stan należności dłużników na rok;

2020 – 1.889.435,51 zł

2021 – 1.879.519,23 zł

2022 – 2.017.326,32 zł

4. Świadczenie wypłacone w roku;

2020 – 110.330,00 zł

2021 – 84.612,36 zł

2022 – 66.222,77 zł

5. Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w roku;

2020 – 57.258,56 zł

2021 – 64.899,95 zł

2022 – 64.964,23 zł

6. Najwyższe zadłużenie alimentacyjne na 31.12.2022 r. wynosi 156.837,61 zł

 Gmina Lipiany

Ad. 1 Liczba dłużników alimentacyjnych na koniec roku:

2020 – 43;

2021 – 40;

2022 – 34.

Ad. 2 Wśród dłużników były 2 kobiety.

Ad. 3 Stan należności na ostatni dzień roku:

2020 – 3.722.735,67 zł należność główna; 1.357.744,84 zł odsetki

2021 – 3.793.617,88 zł nal. gł.; 1.471.701,62 zł odsetki

2022 – 3.965.526,12 zł nal. gł.; 1.784.828,61 zł odsetki

Ad. 4 Kwota świadczeń wypłacona z funduszu alimentacyjnego w roku:

2020 – 244.340,00 zł

2021 – 229.500,00 zł

2022 – 217.950,00 zł

Ad. 5 Kwota wyegzekwowana od dłużników w roku:

2020 – 104.297,18 zł nal. gł.; 86.917,22 zł odsetki

2021 – 132.098,34 zł nal. gł.; 73.008,83 zł odsetki

2022 – 73.174,74 zł nal. gł.; 66.021,73 zł odsetki

Ad. 6 Najwyższe zadłużenie alimentacyjne na dzień 31.12.2022 wyniosło: 131.700,00 zł nal. gł. + 94.330,80 zł odsetki

Gmina Przelewice

1. Ilość dłużników alimentacyjnych:

2020 – 101 osób,

2021 – 103 osoby,

2022 – 101 osoby

2. Wśród dłużników alimentacyjnych są kobiety.

3. Stan należności na koniec roku:

2020 – 2 821 705,30 zł należność główna + 1 226 005,96 zł odsetki,

2021 – 2 953 377,56 zł należność główna + 1 357 770,71 zł odsetki,

2022 – 2 888,134,23 zł należność główna + 1 534 571,81 zł odsetki.

4. Kwoty wypłaconych świadczeń:

2020 – 239 670 zł

2021 – 199 280 zł

2022 – 182 230 zł

5. Zwroty od dłużników:

2020 – 118 061,97 zł

2021 – 99 598,18 zł

2022 – 113 908,75 zł

6. Najwyższe zadłużenie alimentacyjne na dzień 31.12.2022  – 264 651,32 zł

Gmina Pyrzyce

1. Liczba dłużników alimentacyjnych:

2020 r. -183

2021 r. – 192

2022 r. – 198

2. Wśród dłużników alimentacyjnych jest również 5 kobiet

3. Stan należności dłużników na dzień 31 grudnia:

2020 r. należność główna 10 553,730 zł, odsetki 2 568,702 zł.

2021 r. należność główna 8 205,987 zł, odsetki 3 566,706 zł

2022 r. należność główna 8 527,698 zł, odsetki 4 271,933 zł

4. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

2020 r. 621130,76 zł

2021 r. 579 276,00 zł

2022 r. 554 283,87 zł

5. Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych:

2020 r. należność główna- 196 074,23 zł, odsetki 312 331,35 zł

2021r. należność główna 192 093,00 z, odsetki 147 950,00 zł

2022 r. należność główna 161464,50, odsetki 217 723,27 zł.

6. Najwyższe zadłużenie dłużnika alimentacyjnego na dzień: 31.12.2022 r. wynosi: należność główna 183 199,35 zł, odsetki 54 542,60 zł, Razem: 237 741,95 zł.

Gmina Warnice

1. Liczba osób będących dłużnikami alimentacyjnymi:

2020 r.- 59 osób,

2021 r.-56 osób,

2022 r.-55 osób.

2. Wśród dłużników alimentacyjnych nie ma kobiet.

3. Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień:

– 31.12.2020 r. należność główna 1 837 338,54 zł, odsetki 924 723,48 zł

– 31.12.2021 r. należność główna 1 882 999,99 zł, odsetki 977161,43 zł

– 31.12.2022 r. należność główna 1 723 368,14 zł, odsetki 1 021 313,24 zł

4. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono:

2020 r.- 110 240,00 zł,

2021 r. – 87 159,88 zł,

2022 r. – 61 708,38 zł

5. Od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano następujące kwoty:

2020 r.- 37 375,47 zł,

2021 r. – 64 016,58 zł,

2022 r. – 80 419,90 zł

6. Najwyższe zadłużenie na dzień 31.12.2022r. należność główna 132 400,00 zł, odsetki 113 168,24 zł

Gmina Kozielice

1. Liczba dłużników alimentacyjnych:

2020 – 42

2021 – 42

2022 – 40

2. Wśród dłużników alimentacyjnych są również 2 kobiety

3. Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień:

2020 r. należność główna 1.099.043,23 zł, odsetki 582.608,58 zł.

2021 r. należność główna 1.127.014.70 zł, odsetki 606.073,13 zł

2022 r. należność główna 1.132.682,70 zł, odsetki 692.077,69 zł

4. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

2020 r. 45.575,00 zł

2021 r. 42.900,00 zł

2022 r. 15.900,00 zł

5. Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych:

2020 r. – 25.649,24 zł

2021r. – 56.977,21 zł

2022 r. – 46.016,36 zł.

6. Najwyższe zadłużenie na dzień 31.12.2022r. – 177.116,76 w tym należność główna 115.050,00 zł, odsetki 62.066,76 zł

PP


Facebook
Twitter
LinkedIn