You are currently viewing 500+ i inne PLUSY

500+ i inne PLUSY

Jednym z obowiązków państwa, samorządu jest pomaganie swoim obywatelom, mieszkańcom, którzy tej pomocy potrzebują. Wachlarz udzielanego wsparcia jest dość szeroki, najsłynniejsze w ostatnich latach to oczywiście 500+, które, oprócz innego celu, miało wpłynąć na ilość urodzeń, co w praktyce niestety się nie sprawdziło. Jak wygląda pomoc społeczna i jak z niej korzystają mieszkańcy gmin powiatu pyrzyckiego, zapytaliśmy poszczególne samorządy.

1. Proszę podać, w jakiej wysokości w Państwa gminie wypłacone zostało do 31 maja 2021 roku najwyższe świadczenie z tytułu 500 + na jedną rodzinę.

2. Proszę podać czy ta rodzina do 31 maja 2021 objęta była jeszcze jakąś inna finansową, materialną pomocą OPS, jeżeli tak to w jakiej formie, z podaniem do każdej z nich kwoty pomocy.

3. Proszę podać, ile wynosiło najwyższe wsparcie finansowe udzielone łącznie i jednorazowo jednej rodzinie przez OPS w aktualnym okresie zasiłkowym.

4. Czy planowane odebranie gminom realizacji świadczeń Dobry Start i 500+ wpłynie Państwa zdaniem na organizację pracy OPS (redukcja zatrudnienia)

Gmina Pyrzyce

1. Najwyższe świadczenie wychowawcze (500+) wypłacone na jedną rodzinę wynosi 2500 zł. miesięcznie.

2. Rodzina ta otrzymuje również inne świadczenia:

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 1 069 zł,

– wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu — świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie 300 zł.

wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu- posiłek w kwocie 436,70 zł.

zasiłek okresowy w kwocie 1 062,94 zł.

– dodatek mieszkaniowy w kwocie 736,46 zł.

3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone łącznie i jednorazowo w aktualnym okresie zasiłkowym otrzymała rodzina, w której urodziły się bliźnięta.

Rodzina ta otrzymała świadczenie wychowawcze po 500 zł na każde dziecko, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 2 599 zł oraz jednorazowo zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka po 1 000 zł na każde urodzone dziecko oraz bon podarunkowy „Wieloraczki” w kwocie po 2 000 zł na każde urodzone dziecko.

Gmina Warnice

1. W gminie Warnice 3 rodziny do 31 maja 2021 roku otrzymywały najwyższe świadczenia 500+ w wysokości po 2000 złotych miesięcznie.

2. 3 rodziny, które korzystają ze świadczeń 500+ otrzymywały również dodatkowo:

-1 rodzina : świadczenie pielęgnacyjne – 1971zł, zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 738 zł, świadczenie z fund. alimentacyjnego – 500 zł. – zakup posiłków dla dzieci w szkołach wg kosztów

– 2 rodzina: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 999 zł – zakup posiłków dla dzieci w szkołach wg kosztów

– 3 rodzina: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami — 686 złotych.

3. Najwyższe wsparcie dla rodziny w maju 2021 roku wynosiło 5.424,84 złotych.

Gmina Przelewice

1. Najwyższe świadczenie 500+ wypłacone jednej rodzinie do 31 maja 2021 r. w naszej Gminie wynosi 3.000,00 zł miesięcznie .

2. Rodzina wymieniona w pkt 1 korzystała z pomocy Ośrodka w następujących formach:

– zasiłek okresowy 878,21 zł miesięcznie – zakup żywności 200,00 zł miesięcznie

– świadczenia rodzinne 1.164,00 zł miesięcznie .

3. W aktualnym okresie zasiłkowym najwyższe wsparcie jednej rodzinie udzielono w formie:

– zasiłek okresowy 946,50 zł miesięcznie

– świadczenie wychowawcze 500+ 1.000,00 zł miesięcznie

– świadczenia rodzinne 219,00 zł miesięcznie

– specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie .

Gmina Lipiany

1. Do 31 maj 2021 r. w Gminie Lipiany najwyższe świadczenie wychowawcze zostało wypłacone w kwocie 4.000,00 złotych (jednej rodzinie).

2. W/w. rodzina pobiera zasiłek rodziny w kwocie 1 475,00 złotych oraz świadczenie z ustawy o pomocy społecznej w formie rzeczowej tj. opłata za jeden ciepły posiłek dziennie (wydawany w szkole), koszt tego świadczenia to: 200,00 złotych.

3. Najwyższe wsparcie udzielone łącznie i jednorazowo jednej rodzinie wyniosło 5.675,00 zł.

Gmina Kozielice

1. Najwyższe wypłacone świadczenie z tytułu 500+ na jedną rodzinę do 31 maja 2021 to kwota 2500,00 zł

2. Rodzina powyższa była objęta ponadto pomocą: świadczenia rodzinne – 916,00 zł, zasiłek okresowy – 197,28 zł, zasiłek celowy za zakup posiłku lub żywności – 728,00 zł i dodatek mieszkaniowy 843,38 zł.

3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone łącznie i jednorazowo jednej rodzinie przez OPS w aktualnym okresie zasiłkowym wyniosło 5.184,96 zł

Gmina Bielice  

1. Najwyższe świadczenie z tytułu  świadczenie wychowawcze 500+ na jedną rodzinę zostało wypłacone w kwocie 2.500 zł / m-c

2. Wskazana rodzina jest objęta inna formą pomocy, zasiłek okresowy w kwocie 464,19/ m-c, zasiłek rodzinny 562 zł m-c

3. W aktualnym okresie zasiłkowym najwyższe wsparcie finansowe jednej rodzinie było wypłacone w wysokości 3.526,19 zł/ m-c 

W tym roku rozpoczynają się zmiany w programie Dobry Start, wnioski o takie świadczenia od 1 lipca 2021można składać jedynie elektronicznie, a obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie samorządy, jak to było dotychczas. Od 2022 roku tak samo będzie obsługiwany system 500+. Takie rozwiązanie budzi niepokój samorządów, bo przecież do obsługi tych zadań zostali zatrudnieni nowi pracownicy, dziś trzeba myśleć co im dać nowego do roboty, albo kogo zwolnić. Z informacji otrzymanych z pyrzyckich gmin wynika, że zwolnienia z powyższego powodu na razie nie są planowane.

Facebook
Twitter
LinkedIn