You are currently viewing 3 miliony dotacji na mieszkania w Pyrzycach

3 miliony dotacji na mieszkania w Pyrzycach

W 2020 roku odbyło się spotkanie Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości reprezentującego w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ( SIM) Skarb Państwa wspierający gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. SIM-y Spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem, mają być alternatywą dla mieszkańców, których dochody przekraczają możliwości ubiegania się o najem lokali komunalnych oraz których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać z długoletnim zobowiązaniem finansowym. 28 stycznia 2021 roku z inicjatywy Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą wolę nawiązania przez Gminę Pyrzyce współpracy z Krajowej Zasobem Nieruchomości ( KZN) w sprawie budowy mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ( SIM). 25 lutego 2021 roku Burmistrz Pyrzyc wystąpiła do Rady Miejskiej o podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,, KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, której podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do której Gmina Pyrzyce wniesie udział w formie wkładu pieniężnego otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów oraz nieruchomość stanowiącą działkę nr 19 o pow. 1,45 ha położoną w ob. 12 miasta Pyrzyce ( ul. Młodych Techników). Radni na kolejnej sesji zatwierdzili także wniosek burmistrz dotyczący wsparcia finansowego w kwocie 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej spółce SIM. Wniosek ten 8 kwietnia 2021 roku został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Pyrzyce uzyskała wsparcie w kwocie 3 000 000, zł. 15 kwietnia 2021 roku środki finansowe zostały przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Gminy Pyrzyce. Obecnie trwają uzgodnienia ostatecznej treści aktu założycielskiego Spółki SIM. Mając na uwadze stopień zaawansowania prac nad utworzeniem Spółki SIM, Burmistrz Pyrzyc 14 kwietnia 2021 roku poinformowała mieszkańców gminy Pyrzyce o przystąpieniu Gminy Pyrzyce do Spółki SIM jednocześnie zapraszając osoby zainteresowane do złożenia ankiety pozwalającej na określenie zapotrzebowania na lokale mieszkalne tj.: ich powierzchnię, standard, formę władania ( najem, najem z dojściem do własności wraz z partycypacją w kosztach budowy lokalu). Ankieta dostępna jest na na stronach: 1.https://www.pyrzyce.um.gov.pl/aktualności/pokaz/507_informacja, 2. http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/menu/128 lub kontakt telefoniczny 91 3970349 lub 91 3970359. Ankiety można również pobrać i złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach mieszczącym się na parterze budynku. Ostateczny termin składania ankiet 30 czerwca 2021 rok. PP