You are currently viewing 254 dzików także pyrzyckich do odstrzału

254 dzików także pyrzyckich do odstrzału

19 lutego 2020 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego, rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W treści rozporządzenia czytamy między innymi: „&1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania — afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia. &2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.” Załącznikiem do rozporządzenia wojewody jest tabela obszarów objętych odstrzałem sanitarnym dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego,a w niej wymienione koła łowieckie, numer obwodu łowieckiego, jaki teren gmin obejmuje i jaką ilość dzików koło ma w danym obwodzie odstrzelić. Łącznie myśliwi, których obwody łowieckie w części lub w całości zlokalizowane są na terenie gmin powiatu pyrzyckiego odstrzelą do 31 marca 2020 roku 254 sztuk dzików. Zapewne mieszkańcy Pyrzyc, do których dziki przychodzą żerować na podwórko uznają to rozporządzenie za celowe i usprawiedliwione, ale i ekologicznie nastawieni do świata mieszkańcy powiatu pyrzyckiego zapewne też głos zabiorą. Na dziś wiadomo jedno, że wielkie strzelanie do dzików rozpoczęte.
PP